Regulamin kampanii „Premia Wakacyjna 2019”

§1

Organizatorami kampanii „Premia Wakacyjna” są: Avoria Biuro sp. z o.o. SK z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 4/6 41-500 Chorzów, KRS: 0000664946, NIP 7010668654 oraz REGON 366618966 zwane później Organizatorem.

§2

Niniejszy regulamin kampanii określa warunki i zasady przyznawania  oraz wypłacania premii
dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z Organizatorem kampanii, zwanych później Uczestnikami.

§3

Przyznawanie premii zgodnie z niniejszą kampanią „Premia wakacyjna 2019” obowiązuje od 15.06.2019 do 31.07.2019. W tym też terminie musi odbyć się wyjazd Uczestnika.

§4

Uczestnikami biorącymi udział w akcji „Premia wakacyjna 2019” mogą być osoby, które w okresie trwania kampanii „Premia Wakacyjna 2019” będą związani z organizatorem umową.

§5

Wysokość jednorazowej Premii Wakacyjnej 2019 jest zależna od ilości dni nieprzerwanego świadczenia usługi opieki w Niemczech, której warunki określa umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem,  i wynosi:

  • 50,00 EURO (słownie: pięćdziesiąt Euro) netto za 2 miesiące, czyli minimum 60 dni;
  • 100,00 EURO (słownie: sto Euro) netto za 2,5 miesiąca, czyli minimum 75 dni.

§6

  1. Aby otrzymać Premię Wakacyjną 2019 Uczestnik kampanii, o którym mowa w 4 musi spełniać łącznie następujące warunki:
  •  Rozpocząć świadczenie usługi opieki w Niemczech między 15.06.2019 a 31.07.2019;
  • Świadczyć w ramach podjętej umowy łącznie i nieprzerwanie usługę opieki przez minimum 60 dni lub 75 dni;
  • Dotrzymać warunków i przestrzegać zapisów zawartej z Organizatorem Umowy. Premia Wakacyjna 2019 nie przysługuje w przypadku niedotrzymania przez Uczestnika tychże warunków Umowy, a szczególnie w przypadku nałożenia na Uczestnika kary pieniężnej.
  1. Przerwy w realizacji umowy spowodowane przez zewnętrzne czynniki lub zdarzenia niezależne od Uczestnika (np. śmierć podopiecznych, rezygnacja klientów z usług Organizatora) nie wpływają na możliwość otrzymania Premii Wakacyjnej 2019, lecz w takim wypadku warunkiem jej pozyskania będzie kontynuacja współpracy poprzez wyjazd na kolejne zlecenie, nie później niż w ciągu następnych 14 dni od przerwania poprzedniego zlecenia.

§7

Premię Wakacyjną 2019 można uzyskać tylko i wyłącznie jeden raz.

§8

Premia Wakacyjna 2019 wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w Umowie zawartej z Organizatorem wraz z należnym wynagrodzeniem, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym premia została nabyta.

Na tej stronie internetowej w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi stosowane są pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Szczegółowe informacje w Polityce dot. Cookies.