Przedstawimy teraz kilka tekstów – „gotowców”. To proste opowiadanka, które można dostosować do swoich potrzeb. Uwaga: Po polsku brzmią bardziej skomplikowanie.

1. Przyjeżdżamy do rodziny po przerwie i opowiadamy o ostatnim pobycie w Polsce:

Ich hatte in Polen schöne Zeit. Ich war mit meiner Familie. Wir hatten Besuch. Meine Kinder waren oft bei mir. Ich hatte viel Spaß mit meinen Enkeln. Ich hatte auch etwas zu Hause zu tun. Der Urlaub war schnell vorbei.
/ich hate in Polen szyne cajt. Ich war mit majner familie. Wija haten byzuch. Majne kinder waren oft baj mija. Ich hate fil szpas mit majnen enkeln. Ich hate ałch etwas cu hałse cu tun. Der urlałp war sznel forbaj/
Spędziłem/am miło czas w Polsce. Byłem/am z moją rodziną. Mieliśmy gości. Moje dzieci często były u mnie. Miałem/am dużo frajdy z moimi wnukami. Miałem/am też trochę do zrobienia w domu. Urlop szybko minął.

2. Opowiadamy o naszej ciekawej podróży:

Ich war 2010 (zweitausendzehn) in der Türkei. Die Reise war mit Reisebüro. Das Angebot war günstig und interessant. Ich war mit meiner Familie. Wir waren eine Woche da. Es war sehr schön. Die Reise war ein bisschen lang, aber bequem. Das Hotel war modern. Das Essen war etwas exotisch, aber sehr lecker. Die Atmosphäre war fantastisch. Ich hatte viel Relax beim Schwimmen und viel Spaß bei Ausflügen. Wir waren in Pamukale und in Istanbul.
/ich war cwajtauzendcejn in der tyrkaj. Di rajze war mit rajzebyro. Das angebot war gynstich unt interesant. Ich war mit majner familie. Wir waren ajne woche da. Es war zer szyjn. Di rajze war ajn bischen lang aber bekwem. Das hotel war modern. Das esen war etwas egzotisz aber zer leker. Die atmosfere war fantastisz. Ich hate fil relaks bajm szwimen und fil szpas baj ausflygen. Wija waren in pamukale und in istanbul/
W roku 2010 byłem/am w Turcji. Podróż była z biurem podróży. Oferta była korzystna i interesująca. Byłem/am z moją rodziną. Byliśmy tam tydzień. Było bardzo ładnie. Podróż była trochę długa, ale wygodna. Hotel był nowoczesny. Jedzenie było trochę egzotyczne, ale smaczne. Atmosfera była fantastyczna. Relaksowałem/am się pływając i miałem/am dużo frajdy/przyjemności podczas wycieczek. Byliśmy w Pamukale i Stanbule.

3. Opowiadamy, jak spędziliśmy czas wolny (np. w Niemczech):

Ich war in der Stadt. Die Stadt ist sehr schön. Ich war in ein paar Geschäften. Ich war dann noch im Park. Das Wetter war fantastisch. Ich hatte da viel Ruhe und Relax. Die Natur ist hier wunderbar.
/ich war in der sztat. Di sztat ist zer szyjn. Ich war in ajn par geszeften. Ich war dan ałch noch im park. Das weter war fantastisz. Ich hate da fil rue und relaks. Di natur ist hija wunderba/
Byłem/am w mieście. To miasto jest bardzo ładne. Byłem/am w paru sklepach. Byłem/am potem jeszcze w parku. Pogoda była fantastyczna. Miałem/am tam dużo spokoju i relaksu. Przyroda jest tutaj cudowna.

Ich war nur im Geschäft und dann zu Hause. Ich hatte viel Relax beim Lesen. Ich war auf Skype mit meiner Familie.
/ich war nur im geszeft und dan cu hałze. Ich hate fil relaks bajm lejzen. Ich war ałf skajp mit majner familie/
Byłem/am tylko w sklepie i potem w domu. Odprężyłem/am się przy czytaniu. Byłem/am na Skype z moją rodziną.

4. Opowiadamy, jak nam minął dzień z podopiecznym:

Es war gestern alles in Ordnung. Ihre Mutter hatte gute Laune und war ruhig. Wir hatten zusammen Frühstück und Mittagessen. Wir waren am Nachmittag im Park. Ich hatte etwas Hausarbeit: Waschen und Bügeln. Ihre Mutter hatte am Abend Relax beim Fernsehen. Sie war um 21 Uhr im Bett. Die Nacht war sehr ruhig.
/es war gestern ales in ordnung. Ire muter hate gute lałne und war ruich. Wija haten cuzamen frysztyk unt mitagesen. Wija waren am nachmitak im park. Ich hate etfas hałsarbajt. Waszyn und bygeln. Ire muter hate am abent relaks bajm fernzejen. Zi war um nojn ua im bet. Di nacht war zer ruich/
Wczoraj wszystko było w porządku. Pani mama miała dobry humor i była spokojna. Zjadłyśmy/zjedliśmy razem śniadanie i obiad. Byłyśmy/byliśmy po południu w parku. Ja miałem/am trochę prac domowych: pranie i prasowanie. Pani mama relaksowała się wieczorem przy telewizji. Była o 21 w łóżku. Noc była spokojna.

Wir hatten gestern ein paar Probleme. Ihre Mutter war nervös. Sie hatte auch Schmerzen und keinen Appettit. Ich war die ganze Zeit bei Ihrer Mutter im Zimmer. Sie hatte nur Lust auf Tee und Wasser. Sie hatte keine Lust auf Mittagessen und Abendessen. Sie war am Nachmittag müde. Sie war den ganzen Tag im Bett. Sie war nicht auf der Toilette. Ich hatte Probleme bei Körperpflege. Ihre Mutter hatte keine Lust auf Duschen oder Waschen. Die Nacht war auch nicht ruhig. Ich war oft bei Ihrer Mutter.
/wija haten gestern ajn par probleme. Ire muter war nerwys. Zi hate ałch szmercen und kajnen apetit. Ich war di gance cajt baj irer muter im cimer. Zi hate nur lust ałf tej und waser. Zi hate kajne lust ałf mitagesen und abendesen. Zi war am nachmitak myde. Zi war dejn gancen tag im bet. Zi war nicht ałf der toijlete. Ich hate probleme bei kyrperflege. Ire muter hate kajne lust ałf duszyn oder waszyn. Di nacht war ałch nich ruich. Ich war oft baj irer muter/
Mieliśmy wczoraj trochę problemów. Pani mama była nerwowa. Miała też bóle i nie miała apetytu. Byłem/am cały czas u Pani mamy w pokoju. Miała ochotę tylko na herbatę i wodę. Nie miała ochoty ani na obiad, ani na kolację. Po południu była zmęczona/ Była cały dzień w łóżku. Nie była w toalecie. Miałem/am problemy z higieną. Pani mama nie miała ochoty się umyć ani wziąć prysznica. Noc też była niespokojna. Byłem/am często u Pani mamy.

Avoria