Dobre wrażenie w słuchawce

Jakie pytania możemy usłyszeć podczas pierwszej rozmowy telefonicznej? Mogą paść pytania o „konkret”, na które możemy odpowiedzieć pełnym zdaniem lub krótką informacją, np.:

Wie heißen Sie? /wi hajzyn zi/ - Jak się Pan/ Pani nazywa?
Ich bin Beata Y. lub: Beata Y.

Wie gut sprechen Sie Deutsch? /wi gut szprechyn zi dojcz/ - Jak dobrze mówi Pan/i po niemiecku?
Ich spreche kommunikativ Deutsch. /ich szpreche komunikatif dojcz/ - Mówię komunikatywnie po niemiecku. 
lub: Kommunikativ. /komunikatif/ - Komunikatywnie.

Wie lange lernen Sie Deutsch? /wi lange lernen zi dojcz/ -  Jak długo uczy się Pan/i niemieckiego?
Ich lerne drei Monate Deutsch. /ich lerne draj monate dojcz/ - Uczę się trzy miesiące niemieckiego. 
lub: Drei Monate. /draj monate/ - Trzy miesiące.
lub: Ein Jahr. /ajn jar/ - Rok.

Was ist Ihr Hobby? /was ist ia hobbi/ - Jakie ma Pan/i hobby?
Ich mag Natur und Theater. /ich mag natu unt tejate/ - Lubię przyrodę i teatr.
lub: Natur und Theater. /natu unt tejate/ - Przyroda i teatr.

Was machen Sie gern? /was machyn zi gern/ - Co lubi Pan/i robić?
Ich lese gern. /ich lejze gern/ - Chętnie czytam.
Ich fahre gern Rad. /ich fare gern rad/ - Chętnie jeżdżę na rowerze.

Wann können Sie kommen? /wan kynen zi komen/ - Kiedy może Pan/i przyjechać?
Ich kann nächste Woche kommen, am Montag. /ich kan nekste woche komen, am montak/ - Mogę przyjechać w przyszłym tygodniu, w poniedziałek.
lub: Nächste Woche am Montag. /nekste woche am montak/ - W przyszłym tygodniu w poniedziałek.

Wie lange können Sie bleiben? /wi lange kynen zi bajbyn/ - Jak długo może Pan/i zostać?
Ich kann zwei Monate bleiben. /ich kan cwaj monate blajben/ - Mogę zostać dwa miesiące.
lub: Zwei Monate. /cwaj monate/ - Dwa miesiące.

Inne pytania to takie, na które najprościej można odpowiedzieć „Ja” (Tak) lub „Nein” (Nie), ewentualnie dodać krótką informację.

Waren Sie schon in Deutschland? /waren zi szon in Dojczlant/ - Czy był/a Pan/Pani już w Niemczech?
Ja, ich war schon in Stuttgart. / ja, ich war szon in Sztutgart/ - Tak, byłam/em już w Stuttgarcie.
lub: Ja, in Stuttgart. /ja, in sztutgart/ -  Tak, w Stuttgarcie.
Ja, einmal / zweimal. /ja, ajnmal/ cwajmal/ - Tak, jeden raz / dwa razy.

Nein, ich war noch nicht in Deutschland. /najn, ich war noch nicht in Dojczland/ - Nie, jeszcze nie byłam/em w Niemczech.
Lub: Nein, noch nie. /najn, noch ni/ Nie, jeszcze nigdy.

Verstehen Sie gut Deutsch? /fersztejen zi gut dojcz/ - Czy dobrze Pan/i rozumie po niemiecku?
Ja, relativ gut. /ja, relatif gut/ - Tak, względnie dobrze.
Ich habe manchmal Probleme. /ich habe manchmal probleme/ - Mam czasem problemy.

Lernen Sie Deutsch? /lernen zi dojcz/ - Czy uczy się Pan/i niemieckiego?
Ja, seit drei Monaten. /ja, zajt draj monaten/ - Tak, od trzech miesięcy.
Ja, schon lange. /ja, szon lange/ - Tak, już długo.

Können Sie kochen? /kynen zi kochyn/ - Czy potrafi Pan/i gotować.
Ja, sehr gut. /ja, zer gut/ Tak, bardzo dobrze.
Nur ein bisschen. /nua ajn bischen/ Tylko trochę.

Haben Sie schon als Pflegerin gearbeitet? /haben zi szon als flegerin gearbajtet/ - Czy pracował/a Pan/i już jako opiekunka?
Ja, zweimal in Deutschland. /ja, cwajmal in Dojczlant/ Tak, dwa razy w Niemczech.
Nein, das ist meine erste Stelle. / najn, das ist majne erste sztele/
Nie, to moja pierwsza posada.

Meine Mutter spielt am liebsten Dame. Können Sie mitspielen? Ist das kein Problem?
/majne muter szpilt am libstyn dame. Kynen zi mitszpilen? Ist das kajn problem/
Moja mama najchętniej gra w warcaby. Czy może Pan/i grać z nią? Czy to nie problem?
Nein, das ist kein Problem für mich. /najn, das ist kajn problem fyr mich/
Nie, to dla mnie nie jest żaden problem.

Meine Mutter geht donnerstags zum Stammtisch im Seniorenclub. Können Sie sie begleiten?
/majne muter gejt donerstag cum sztamtisz im zeniorenklub. Kynen zi zi beglajten/
Moja mama chodzi w czwartki na stałe spotkania w klubie seniora. Czy może jej Pan/i towarzyszyć?
Ja, natürlich. Sehr gerne. /ja natyrlich, zer gerne/ Tak, oczywiście. Bardzo chętnie.
Passt das Ihnen? /past das inen/ Czy to Pani/Panu pasuje?
Ja, das passt. /ja, das past/ Tak, pasuje.
Nein, leider nicht. /najn, lajder nicht/ Nie, niestety nie.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria